Mana Bhakthi

In this category I will give more information about our Hindu Bhakti . Hope you like this, Thank you

Paush Purnima 2022

Paush Purnima 2022 :

Paush Purnima 2022 – పౌష్ పూర్ణిమ ఉపవాసం ఏ రోజున ఆచరిస్తారో, దాని ప్రాముఖ్యత, శుభ సమయం మరియు పూజా విధానం తెలుసుకోండి. పౌష్ పూర్ణిమ జనవరి 17న వస్తుంది. గ్రంథాలలో పూర్ణిమ తిథికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజు ఉపవాసం కూడా చాలా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. పూర్ణిమ ఉపవాసం యొక్క పద్ధతి, శుభ సమయం మరియు ప్రాముఖ్యత గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ప్రతి నెలలో 15-15 రోజులు రెండు వైపులా ఉంటాయి. వీటినే…

Keep reading
Shani Trayodashi

Shani Triodashi : On Saturn Triodashi, what does God Saturn do to be satisfied?

Shani Triodashi  – శని త్రయోదశి , శని త్రయోదశి నాడు ఏమి చేస్తే శనీశ్వర దేవుడు సంతృప్తి చెందుతాడు ? – శనిదేవుడు అంటే చాలా మంది బయపడతారు. వాస్తవానికి శని దేవుడు చాలా మంచివాడు. అమ్మ నాన్నల ప్రేమను శని దేవుడు చూపిస్తాడు. శని భగవానుడు అంటే నీతి , న్యాయం , ధర్మబద్దతకు కట్టుబడి ఉంటాడు. గోచారరిత్య శనిదేవుని అశుభ దృష్టి ఉన్నవారు భక్తితో కొలిచి ధర్మబద్దంగా జీవించే వారిని ఎలాంటి కీడు…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 30 day Pashuram – తిరుప్పావై ముప్పయివ పాశురం – తిరుప్పావై ముప్పైవ ప్రవచనం పాశురం వఞ్గక్కడల్ కడైన్ద మాడవనై క్కేశవనై త్తిఙ్గళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళ్ళై యార్ శేన్ణిఱైఞ్ఙ అఞ్గప్పఱైకోణ్ణవాత్తై, యణిపుదువై పైఙ్గమలత్తణ్దెరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కొదైశొన్న శజ్ఞత్తమిళ్ మాలై ముప్పుదుమ్ తప్పామే ఇఙ్గిప్పరిశురైప్పా రీరిరణ్దు మాల్వరైత్తోళ్ శేఙ్గిణ్ తిరుముగుత్తు చ్చెల్వ త్తిరుమాలాల్ ఎఙ్గమ్ తిరువరుళ్ పెత్తుఇంబరువరెమ్బావాయ్ అణ్దాల్ తిరువడిగళే శరణమ్ భావం ఓడలుగల పాల సముద్రమును దేవతలకోసం మధించి, వారికి అమృతాన్ని ప్రసాదించినవాడును, బ్రహ్మరుద్రాదులకు…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 29 day Pashuram

Thiruppavai 29 day Pashuram – తిరుప్పావై ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు పాశురం – తిరుప్పావై ఇరవై తొమ్మిదవ పాశురం పాశురం శిత్తమ్ శిఱుకాలే వన్దున్నై చ్చేవిత్తు ఉన్ పొత్తామరై యడియే పోత్తుమ్ పోరుళ్ కేళాయ్; పెత్తమ్మేయ్ త్తుణ్ణు జ్కులత్తిన్ పిఱన్ద నీ, కుత్తేవల్గెళై క్కోళ్వామల్ పోకాదు; ఇతైప్పఱై కోళ్వానన్దుకాణ్ గొవిన్దా: ఎత్తైక్కు మేళేళు పిఱవిక్కుమ్, ఉన్దన్నో డుత్తోమే యావో మునక్కే నామాళ్ శేయ్ వోమ్, మత్తైనజ్కా మఞ్గళ్ మాత్తేలో రెమ్బావాయ్ భావం ఓ స్వామీ! శ్రీకృష్ణా!…

Keep reading
Vaikuntha Ekadashi or Mukkoti Ekadashi

Vaikuntha Ekadashi or Mukkoti Ekadashi

Vaikuntha Ekadashi or Mukkoti Ekadashi  – వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి – కోటి పుణ్యాలకు సాటి ఒక ముక్కోటి ఏకాదశి – విశిష్టత , ఉపవాస విధానం ఏడాదికి 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. సూర్యుడు ఉత్తరాయణానికి మారే ముందు వచ్చే ధనుర్మాస శుద్ధ ఏకాదశినే వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. సూర్యుడు ధనుస్సులో ప్రవేశించిన అనంతరం మకర సంక్రమణం వరకు జరిగే సమయం మధ్య ముక్కోటి ఏకాదశి వస్తుంది. ఈ…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 28 day Pashuram

Thiruppavai 28 day Pashuram – తిరుప్పావై ఇరవై ఎనిమిదవ రోజు పాశురం – తిరుప్పావై 28 వ ప్రవచనం పాశురం కఱవై పిన్ శేస్టు కానమ్ శేర్ న్దుణ్బోమ్ అఱివోన్ఱు మిల్లాత వాయ్ క్కులత్తు, ఉన్ఱన్నై ప్పిఱవి పెఱున్దనై పుణ్ణియమ్ యాముడై యోమ్ కుఱైవోన్ఱు మిల్లాదగోవిన్డా! ఉన్ఱన్నోడు ఉఱవేల్ సమక్కు ఇంగోళిక్క వోళియాదు అణియాద పిళ్ళైగాళోం అన్బినాల్, ఉన్ఱన్నై? శిరు ఇఱైవా నీ తారయి పరమేలో రెంబావాయ్ భావం ఓ కృష్ణా! మేము అవివేక శిఖామణులము,…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 27 day Pashuram

Thiruppavai 27 day Pashuram – తిరుప్పావై ఇరవై ఏడవ రోజు పాశురం – తిరుప్పావై ఇరవై ఏడవ ప్రవచనం పాశురం కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిన్డా వుందన్నై ప్పాడిప్పఱై కొణ్ణు యామ్ పెరు శమ్మానమ్ నాడుపుకళుమ్ పరిశినాల్ నన్డాక శూడగమే తోళ్ వళై యేతోడేశేవిప్పూ యామిణిహొమ్ పాడగమే యేన్ఱనైయ పల్ కలనుమ్ అడైయుడుప్పోమ్ అతన్ పిన్నే పాల్ శోఱు మూడ, నెయ్ పెయ్ తు మళుంగైవళివారకూడి యిరుస్టు కుళిర్ న్దేలో రెమ్బావాయ్. భావం నిన్ను ఆశ్రయింపని…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 26 day Pashuram

Thiruppavai 26 day Pashuram – తిరుప్పావై ఇరవై ఆరవ రోజు పాశురం – తిరుప్పావై ప్రవచనం 26 వ రోజు పాశురం మాలే! మణివణ్ణా! మార్గళి నీరాడువాన్; మేలైయార్ శేయ్యనగళ్ ; వేణ్ణువన కేట్టియేల్; ఞ్ లతై యెల్లామ్ నడుజ్ఞ మురల్వన పాలన్న శజ్ఞజ్ఞళ్, పోయ్ ప్పాడు డైయనవే, శాలప్పేరుమ్ పఱైయే, పల్లాణ్ణిశైప్పారే, కోలవిళక్కై, కోడియే, వితానమే, ఆలినిలై యామ్! ఆరుళేలో రేమ్బావాయ్ భావం ఆశ్రిత వ్యామోహమే స్వరూపముగా కలిగిన ఇంద్రనీలమణి వంటి శరీరముకలవాడా! ఓ…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 25 day Pashuram

Thiruppavai 25 day Pashuram – తిరుప్పావై ఇరవై ఐదో రోజు పాశురం – తిరుప్పావై ప్రవచనం 25 వ భాగం పాశురం ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱన్దు, ఓరిరవిల్ ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒలిత్తు వళర, తరిక్కిలానాగిత్తాన్ తీజ్ఞనినైన్ద కరుతై ప్పిళ్ళైత్తు కఞ్ఙన్ వయిత్తిల్ నెరుప్పెన్న నిన్ఱ నెడు మాలే! యున్నై ఆరుత్తిత్తు వన్దోమ్; పఱై తరుతియాకిల్ యామ్పాడి వరుత్తముమ్ తీర్ న్దు మగిళ్ న్దేలో రెమ్బావాయ్. భావం ఓ కృష్ణా ! పరమ భాగ్యవతియగు శ్రీ దేవకీదేవికి…

Keep reading
Thiruppavai 30 day Pashuram

Thiruppavai 24 day Pashuram

Thiruppavai 24 day Pashuram –  తిరుప్పావై ఇరవై నాలుగో రోజు పాశురం – తిరుప్పావై ప్రవచనం‎ – 24 వ రోజు పాశురం అన్ణి వ్వులగ మళన్దాయ్! ఆడిపొత్తి; చ్చేన్ణజ్ఞ తైన్నిలజ్ఞేశేత్తాయ్! తిఱల్ పొత్తి; పోన్ణ చ్చగడ ముద్దైత్తాయ్! పుగళ్ పొత్తి; కన్ఱుకుడై యావేడుత్తాయ్! గుణమ్ పొత్తి; వెన్ణుపగై కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్ పొత్తి; ఎన్ణెన్ణున్ శేవగమే యెత్తిప్పఱై కోళ్వాన్ ఇన్ఱి యామ్ వన్దొన్ ఇరజ్గేలో రెమ్బావామ్ భావం అలనాడు బలివలన దుఃఖితులైన దేవతలను…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.