Home Uncategorized Budha Ashtami

Budha Ashtami

0
Budha Ashtami
Budha Ashtami
Budha Ashtami – బుధ అష్టమి – బుధ అష్టమి అనునది హిందువులకు అతి పవిత్రమైనది. ఈ అష్టమి అనగా 8 వ తిథి , శుక్ల పక్షమున గాని , కృష్ణ పక్షమున గాని , బుధవారము నాడు సంభవించినచో   ఆ అష్టమిని “బుధాష్టమి” అని అంటారు.
ఈ బుధాష్టమి పరమ శివుని పూజకు , అమ్మ పార్వతి దేవి పూజకు మిక్కిలి శ్ఱేష్టము. ఈ దినమున భక్తులు మిగుల భయ భక్తులచే పార్వతి , పరమేశ్వరులను ఆరాదించెదరు.
మన హిందూ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము , ఎవరైతే ఈ బుధాష్టమి నాడు ఉపవాసము ఉండి , శివారాధన , పార్వతిదేవి ఆరాధన చేస్తారో , అట్టి వారు , వారి మరణానంతరం నరకమునకు పోవరట.
ఈ బుధాష్టమి వ్రతము సలుపు వారు స్వచ్చమైన పుణ్య జీవితమును పొంది తమ జీవితంలో సకాల అభివృద్ధి పొందుతారు.
ఈ బుదాష్టమి వ్రతమును ఉత్తర దేశమున , అనగా గుజరాత్ యందును , మహారాష్ట్ర యందును ఎక్కువగా ఆచరిస్తారు.

బుధాష్టమి వ్రత విధానము:

ఈ దినమున అనగా బుదాష్టమి నాడు భక్తులు నవగ్రహాలలో ఒకడైన బుదుడిని ఆరాదించి , ఆయన అనుగ్రహమును పొందుతారు.
ఈ దినము భక్తులు ఉపవాసముండి బుదుడికి ప్రత్యేక నైవేద్యమును నివేదించుతారు.
వ్రత పూజ పిదప ఆ ప్రసాదమును మాత్రము తీసుకొన వలయును.
ఈ వ్రతమునకై బుధ విగ్రహము కానీ , బంగారు , వెండి కాసులో చిత్రీకరీంచిన బుధరూప కాసు ను కానీ , ఉపయోగించెదరు.
ఈ బుధుడి ముందు నీటితో నింపిన కలశమును పెట్టి కొబ్బరి బోండామును ప్రతిష్టించెదరు.
పిదప భయ భక్తులచే వివిధ పూజలను చేసి , ఆ నైవేద్య ప్రసాదమును అందరికీ పంచి ఇస్తారు.
ఈ వ్రతము ప్రారంబించినవారు వరుసగా 8 మార్లు ఆచరించవలెను.
ఈ విధముగా ఆచరించిన పిదప , కడపటి బుధాష్టమి నాడు నీరు పేదలకు , భోజనాలు పెట్టి , తోచిన వస్త్ర దానం చేయవలెను. వారికి నెలకు సరిపడ బియ్యం , నూనె , పప్పులు దానము చేయవలెను , ఈ విధముగా బుధ అష్టమి వ్రతమును చేసిన వారికి , వారి సకల దోషములు తోలగి , పుణ్యం లభించి నరక లోకమునకు పోక కైవల్య ప్రాప్తి పొందుతారు.
కొందరు ఈ దినమున శివ పార్వతులకు పూజలు కూడా నిర్వహిస్తారు.

ఈ బుధాష్టమి విశిష్టత:

ఈ బుధాష్టమి యొక్క విశిష్టత బ్రహ్మాండ పురాణము నందు వివరింప బడివున్నది. ఈ వ్రతం చేసిన వారికి ప్రస్తుత , పూర్వ , జన్మ పాపముల నుండి విముక్తి లభించును. శివ , పార్వతి ఆరాధన ఈ బుధాష్టమి నాడు చేసిన అంతటి ఫలితం లభించును. ఈ వ్రతమాచరించిన వారికి బుధ గ్రహ దోషములు నివారింపబడి , బుధ గ్రహ బాధలనుండి విముక్తి లభించును.
Budha Ashtami
Budha Ashtami

శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

బుధో బుధార్చితః సౌమ్యః సౌమ్యచిత్తః శుభప్రదః
దృఢవ్రతో దృఢబలః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || ౧ ||
సత్యవాసః సత్యవచాః శ్రేయసాంపతిరవ్యయః
సోమజః సుఖదః శ్రీమాన్ సోమవంశప్రదీపకః || ౨ ||
వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్వరః
విద్యావిచక్షణ విభుర్ విద్వత్ప్రీతికరో బుధః || ౩ ||
విశ్వానుకూలసంచారీ విశేషవినయాన్వితః
వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్ విగతజ్వరః || ౪ ||
త్రివర్గఫలదోఽనంతః త్రిదశాధిపపూజితః
బుద్ధిమాన్ బహుశాస్త్రజ్ఞో బలీ బంధవిమోచకః || ౫ ||
వక్రాతివక్రగమనో వాసవో వసుధాధిపః
ప్రసాదవదనో వంద్యో వరేణ్యో వాగ్విలక్షణః || ౬ ||
సత్యవాన్ సత్యసంకల్పః సత్యబంధుః సదాదరః
సర్వరోగప్రశమనః సర్వమృత్యునివారకః || ౭ ||
వాణిజ్యనిపుణో వశ్యో వాతాంగీ వాతరోగహృత్
స్థూలః స్థైర్యగుణాధ్యక్షః స్థూలసూక్ష్మాదికారణః || ౮ ||
అప్రకాశః ప్రకాశాత్మా ఘనో గగనభూషణః
విధిస్తుత్యో విశాలాక్షో విద్వజ్జనమనోహరః || ౯ ||
చారుశీలః స్వప్రకాశః చపలశ్చ జితేంద్రియః
ఉదఙ్ముఖో మఖాసక్తో మగధాధిపతిర్హరః || ౧౦ ||
సౌమ్యవత్సరసంజాతః సోమప్రియకరః సుఖీ
సింహాధిరూఢః సర్వజ్ఞః శిఖివర్ణః శివంకరః || ౧౧ ||
పీతాంబరో పీతవపుః పీతచ్ఛత్రధ్వజాంకితః
ఖడ్గచర్మధరః కార్యకర్తా కలుషహారకః || ౧౨ ||
ఆత్రేయగోత్రజోఽత్యంతవినయో విశ్వపావనః
చాంపేయపుష్పసంకాశః చారణః చారుభూషణః || ౧౩ ||
వీతరాగో వీతభయో విశుద్ధకనకప్రభః
బంధుప్రియో బంధముక్తో బాణమండలసంశ్రితః || ౧౪ ||
అర్కేశానప్రదేశస్థః తర్కశాస్త్రవిశారదః
ప్రశాంతః ప్రీతిసంయుక్తః ప్రియకృత్ ప్రియభాషణః || ౧౫ ||
మేధావీ మాధవాసక్తో మిథునాధిపతిః సుధీః
కన్యారాశిప్రియః కామప్రదో ఘనఫలాశ్రయః || ౧౬ ||
బుధస్యైవం ప్రకారేణ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ||

బుధ కవచం

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య , కశ్యప ఋషిః ,
అనుష్టుప్ ఛందః , బుధో దేవతా , బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః |
అథ బుధ కవచమ్
బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః |
పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః || 1 ||
కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా |
నేత్రే ఙ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః || 2 ||
ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ |
కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ పుస్తకభూషణః || 3 ||
వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం రోహిణీసుతః |
నాభిం పాతు సురారాధ్యో మధ్యం పాతు ఖగేశ్వరః || 4 ||
జానునీ రౌహిణేయశ్చ పాతు జంఘే ??ఉఖిలప్రదః |
పాదౌ మే బోధనః పాతు పాతు సౌమ్యో ??ఉఖిలం వపుః || 5 ||
అథ ఫలశ్రుతిః
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ |
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్ || 6 ||
ఆయురారోగ్యశుభదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 7 ||
ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తపురాణే బుధకవచం సంపూర్ణమ్

 బుధ స్తోత్రం

ధ్యానం |
భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసి-
గదా వహంతం సుముఖం ప్రశాంతమ్ |
పీతప్రభం చంద్రసుతం సురేఢ్యం
సింహే నిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి ||
పీతాంబరః పీతవపుః కిరీటీ చ చతుర్భుజః |
పీతధ్వజపతాకీ చ రోహిణీగర్భసంభవః ||
ఈశాన్యాదిషుదేశేషు బాణాసన ఉదఙ్ముఖః |
నాథో మగధదేశస్య మంత్ర మంత్రార్థ తత్త్వవిత్ ||
సుఖాసనః కర్ణికారో జైత్త్రశ్చాత్రేయ గోత్రవాన్ |
భరద్వాజఋషిప్రఖ్యైర్జ్యోతిర్మండలమండితః ||
అధిప్రత్యధిదేవాభ్యామన్యతో గ్రహమండలే |
ప్రవిష్టస్సూక్ష్మరూపేణ సమస్తవరదస్సుఖీ ||
సదా ప్రదక్షిణం మేరోః కుర్వాణః కామరూపవాన్ |
అసిదండౌ చ బిభ్రాణః సంప్రాప్తసుఫలప్రదః ||
కన్యాయా మిథునస్యాపి రాశేరధిపతిర్ద్వయో |
ముద్గధాన్యప్రదో నిత్యం మర్త్యామర్త్యసురార్చితః ||
యస్తు సౌమ్యేన మనసా స్వమాత్మానం ప్రపూజయేత్ |
తస్య వశ్యో భవేన్నిత్యం సౌమ్యనామధరో బుధః ||
బుధస్తోత్రమిదం గుహ్యం వసిష్ఠేనోదితం పురా |
దిలీపాయ చ భక్తాయ యాచమానాయ భూభృతే ||
యః పఠేదేకవారం చా సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్ |
స్తోత్రరాజమిదం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతమం మహత్ ||
ఏకవారం ద్వివారం వా త్రివారం యః పఠేన్నరః |
తస్యాపస్మారకుష్ఠాదివ్యాధిబాధా న విద్యతే ||
సర్వగ్రహకృతాపీడా పఠితేఽస్మిన్నవిద్యతే |
కృత్రిమౌషధదుర్మంత్రం కృత్రిమాదినిశాచరైః ||
యద్యద్భయం భవేత్తత్ర పఠితేఽస్మిన్నవిద్యతే |
ప్రతిమా యా సువర్ణేన లిఖితా తి భుజాష్టకా ||
ముద్గధాన్యోపరిన్యస్త పీతవస్త్రాన్వితే ఘటే |
విన్యస్య విధినా సమ్యక్ మాసమేకం నిరంతరం ||
యే పూజయంతి తే యాంతి దీర్ఘమాయుః ప్రజాం ధనమ్ |
ఆరోగ్యం భస్మగుల్మాదిసర్వవ్యాధివినాశనమ్ ||
యం యం కామయతే సమ్యక్ తత్తదాప్నోత్యసంశయః ||

Leave a Reply

%d bloggers like this: