Stotram of Sri Maha Ganapati :

0
135
Stotram of Sri Maha Ganapati
Stotram of Sri Maha Ganapati

Stotram of Sri Maha Ganapati

శ్రీ మహా గణపతి స్తోత్రం

1) యోగం యోగ విదాం విధూత వివిధ వ్యాసంగ శుద్ధాశయ ప్రాదుర్భూత సుధారస ప్రసృమర ధ్యానాస్పదా ధ్యాసినామ్ |

ఆనంద ప్లవమాన బోధమధురాఽమోదచ్ఛటామేదురం తం భూమాన ముపాస్మహే పరిణతం దంతావలా స్యాత్మనా ||

2) తారశ్రీపరశక్తి కామ వసుధా రూపానుగం యం విదుః తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధి పతయే యో రాగిణాఽభ్యర్థ్యతే |

ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః ||

3) కల్లోలాంచల చుంబితాంబుదతతా విక్షుద్రవాంభోనిధౌ ద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమ వనామోదైకమేదస్విని |

మూలే కల్పతరోర్మహా మణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహే షట్కోణా కలిత త్రికోణ రచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే ||

4) చక్రప్రాసర సాలకార్ముక గదా సద్బీజ పూరద్విజ వ్రీహ్యగ్రోత్పల పాశ పంకజకరం శుండాగ్రజా గ్రద్ఘటమ్ |

ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సరోజకరయా రత్నస్ఫురద్భూషయా మాణిక్యప్రతిమం మహాగణపతిం విశ్వేశమాశాస్మహే ||

5) దానాంభఃపరి మేదురప్రసృమరవ్యాలంబిరోలంబభృత్- సిందూరారూణగండమండలయుగవ్యాజాత్ప్రశస్తిద్వయమ్ |

త్రైలోక్యేష్ట విధానవర్ణసుభగం యః పద్మరాగోపమం ధత్తే స శ్రియమాతనోతు సతతం దేవో గణానాం పతిః ||

6) భ్రామ్యన్మందర ఘూర్ణనాపరవశ క్షీరాబ్ధివీచిచ్ఛటా సచ్ఛాయాశ్చల చామరవ్యతికర శ్రీగర్వ సర్వం కషాః |

దిక్కాంతాఘనసారచందనరసాసారాఃశ్రయంతాం మనః స్వచ్ఛంద ప్రసర ప్రలిప్త వియతో హేరంబ దంతత్విషః ||

7) ముక్తాజాల కరంబితప్రవికసన్మాణిక్యపుంజచ్ఛటా కాంతాః కంబుకదంబ చుంబిత వనాభోగ ప్రవాలోపమాః |

జ్యోత్స్నాపూర తరంగమంథరతరత్సంధ్యావయస్యాశ్చిరం హేరంబస్య జయంతి దంతకిరణాకీర్ణాః శరీరత్విషః ||

8) శుండాగ్రాకలితేన హేమకలశేనావర్జితేన క్షరన్- నానారత్నచ యేన సాధకజనాన్సంభావయన్కోటిశః |

దానామోదవినోద లుబ్ధమధుపప్రోత్సారణావిర్భవత్- కర్ణాందోలనఖేలనో విజయతే దేవో గణగ్రామణీః ||

Stotram of Sri Maha Ganapati
Stotram of Sri Maha Ganapati

9) హేరంబం ప్రణమామి యస్య పురతః శాండిల్యమూలే శ్రియా బిభ్రత్యాంబురూహే సమం మధురిపుస్తే శంఖచక్రే వహన్ |

న్యగ్రోధస్య తలే సహాద్రిసుతయా శంభుస్తథా దక్షిణే బిభ్రాణః పరశుం త్రిశూలమితయా పాశాంకుశాభ్యాం సహ ||

10) పశ్చాత్పిప్పల మాశ్రితో రతిపతి ర్దేవస్య రత్యోత్పలే బిభ్రత్యా సమమైక్షవం ధనురిషూన్పౌష్పాన్వహన్పంచ చ |

వామే చక్రగదాధరః స భగవాన్క్రోడః ప్రియాగోస్తలే హస్తాద్యచ్ఛుక శాలిమంజరికయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ ||

11) షట్కోణాశ్రిషు షట్సు షడ్గజముఖాః పాశాంకుశాభీవరాన్- బిభ్రాణాః ప్రమదాసఖాః పృథుమహాశోణాశ్మపుంజత్విషః |

ఆమోదః పురతః ప్రమోదసుముఖౌ తం చాభితో దుర్ముఖః పశ్చాత్పార్శ్వగతోఽస్య విఘ్న ఇతి యో యో విఘ్నకర్తేతి చ ||

12) ఆమోదాది గణేశ్వరప్రియతమాస్తత్రైవ నిత్యం స్థితాః కాంతాశ్లేషరసజ్ఞమంథరదృశః సిద్ధిః సమృద్ధిస్తతః |

కాంతిర్యా మదనావతీత్యపి తథా కల్పేషు యా గీయతే సాఽన్యా యాపి మదద్రవా తదపరా ద్రావిణ్యమూః పూజితాః ||

13) ఆశ్లిష్టౌ వసుధేత్యథో వసుమతీ తాభ్యాం సితాలోహితౌ వర్షంతౌ వసుపార్శ్వ యోర్విలసతస్తౌ శంఖపద్మౌ నిధీ |

అంగాన్యన్వథ మాతరశ్చ పరితః శక్రాదయోఽబ్జాశ్రయాః తద్బాహ్యేః కులిశాదయః పరిపతత్కాలా నలజ్యోతిషః ||

14) ఇత్థం విష్ణుశివాది తత్వతనవే శ్రీవక్రతుండాయ హుం- కారాక్షిప్తసమస్తదైత్య పృతనావ్రాతాయ దీప్తత్విషే |

ఆనందైక రసావ బోధలహరీ విధ్వస్త సర్వోర్మయే సర్వత్ర ప్రథమాన ముగ్ధమహసే తస్మై పరస్మై నమః ||

15) సేవా హేవాకి దేవాసుర నరనికర స్ఫార కోటీర కోటీ కోటివ్యాటీక మానద్యుమణి సమమణి శ్రేణి భావేణికానామ్ |

రాజన్నీరాజనశ్రీసుఖచరణనఖద్యోతవిద్యోతమానః శ్రేయః స్థేయః స దేయాన్మమ విమలదృశో బంధురం సింధురాస్యః ||

16) ఏతేన ప్రకట రహస్య మంత్రమ లాగర్భేణ స్ఫుటతర సంవిదా స్తవేన |

యః స్తౌతి ప్రచురతరం మహాగణేశం తస్యేయం భవతి వశంవదా త్రిలోకీ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యవర్య- శ్రీరాఘవచైతన్య విరచితం శ్రీ మహా గణపతి స్తోత్రం సంపూర్ణం ||…

Leave a Reply