Home Bhakthi Stotram of Sri Maha Ganapati :

Stotram of Sri Maha Ganapati :

0
Stotram of Sri Maha Ganapati :
Stotram of Sri Maha Ganapati

Stotram of Sri Maha Ganapati

శ్రీ మహా గణపతి స్తోత్రం

1) యోగం యోగ విదాం విధూత వివిధ వ్యాసంగ శుద్ధాశయ ప్రాదుర్భూత సుధారస ప్రసృమర ధ్యానాస్పదా ధ్యాసినామ్ |

ఆనంద ప్లవమాన బోధమధురాఽమోదచ్ఛటామేదురం తం భూమాన ముపాస్మహే పరిణతం దంతావలా స్యాత్మనా ||

2) తారశ్రీపరశక్తి కామ వసుధా రూపానుగం యం విదుః తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధి పతయే యో రాగిణాఽభ్యర్థ్యతే |

ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః ||

3) కల్లోలాంచల చుంబితాంబుదతతా విక్షుద్రవాంభోనిధౌ ద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమ వనామోదైకమేదస్విని |

మూలే కల్పతరోర్మహా మణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహే షట్కోణా కలిత త్రికోణ రచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే ||

4) చక్రప్రాసర సాలకార్ముక గదా సద్బీజ పూరద్విజ వ్రీహ్యగ్రోత్పల పాశ పంకజకరం శుండాగ్రజా గ్రద్ఘటమ్ |

ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సరోజకరయా రత్నస్ఫురద్భూషయా మాణిక్యప్రతిమం మహాగణపతిం విశ్వేశమాశాస్మహే ||

5) దానాంభఃపరి మేదురప్రసృమరవ్యాలంబిరోలంబభృత్- సిందూరారూణగండమండలయుగవ్యాజాత్ప్రశస్తిద్వయమ్ |

త్రైలోక్యేష్ట విధానవర్ణసుభగం యః పద్మరాగోపమం ధత్తే స శ్రియమాతనోతు సతతం దేవో గణానాం పతిః ||

6) భ్రామ్యన్మందర ఘూర్ణనాపరవశ క్షీరాబ్ధివీచిచ్ఛటా సచ్ఛాయాశ్చల చామరవ్యతికర శ్రీగర్వ సర్వం కషాః |

దిక్కాంతాఘనసారచందనరసాసారాఃశ్రయంతాం మనః స్వచ్ఛంద ప్రసర ప్రలిప్త వియతో హేరంబ దంతత్విషః ||

7) ముక్తాజాల కరంబితప్రవికసన్మాణిక్యపుంజచ్ఛటా కాంతాః కంబుకదంబ చుంబిత వనాభోగ ప్రవాలోపమాః |

జ్యోత్స్నాపూర తరంగమంథరతరత్సంధ్యావయస్యాశ్చిరం హేరంబస్య జయంతి దంతకిరణాకీర్ణాః శరీరత్విషః ||

8) శుండాగ్రాకలితేన హేమకలశేనావర్జితేన క్షరన్- నానారత్నచ యేన సాధకజనాన్సంభావయన్కోటిశః |

దానామోదవినోద లుబ్ధమధుపప్రోత్సారణావిర్భవత్- కర్ణాందోలనఖేలనో విజయతే దేవో గణగ్రామణీః ||

Stotram of Sri Maha Ganapati
Stotram of Sri Maha Ganapati

9) హేరంబం ప్రణమామి యస్య పురతః శాండిల్యమూలే శ్రియా బిభ్రత్యాంబురూహే సమం మధురిపుస్తే శంఖచక్రే వహన్ |

న్యగ్రోధస్య తలే సహాద్రిసుతయా శంభుస్తథా దక్షిణే బిభ్రాణః పరశుం త్రిశూలమితయా పాశాంకుశాభ్యాం సహ ||

10) పశ్చాత్పిప్పల మాశ్రితో రతిపతి ర్దేవస్య రత్యోత్పలే బిభ్రత్యా సమమైక్షవం ధనురిషూన్పౌష్పాన్వహన్పంచ చ |

వామే చక్రగదాధరః స భగవాన్క్రోడః ప్రియాగోస్తలే హస్తాద్యచ్ఛుక శాలిమంజరికయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ ||

11) షట్కోణాశ్రిషు షట్సు షడ్గజముఖాః పాశాంకుశాభీవరాన్- బిభ్రాణాః ప్రమదాసఖాః పృథుమహాశోణాశ్మపుంజత్విషః |

ఆమోదః పురతః ప్రమోదసుముఖౌ తం చాభితో దుర్ముఖః పశ్చాత్పార్శ్వగతోఽస్య విఘ్న ఇతి యో యో విఘ్నకర్తేతి చ ||

12) ఆమోదాది గణేశ్వరప్రియతమాస్తత్రైవ నిత్యం స్థితాః కాంతాశ్లేషరసజ్ఞమంథరదృశః సిద్ధిః సమృద్ధిస్తతః |

కాంతిర్యా మదనావతీత్యపి తథా కల్పేషు యా గీయతే సాఽన్యా యాపి మదద్రవా తదపరా ద్రావిణ్యమూః పూజితాః ||

13) ఆశ్లిష్టౌ వసుధేత్యథో వసుమతీ తాభ్యాం సితాలోహితౌ వర్షంతౌ వసుపార్శ్వ యోర్విలసతస్తౌ శంఖపద్మౌ నిధీ |

అంగాన్యన్వథ మాతరశ్చ పరితః శక్రాదయోఽబ్జాశ్రయాః తద్బాహ్యేః కులిశాదయః పరిపతత్కాలా నలజ్యోతిషః ||

14) ఇత్థం విష్ణుశివాది తత్వతనవే శ్రీవక్రతుండాయ హుం- కారాక్షిప్తసమస్తదైత్య పృతనావ్రాతాయ దీప్తత్విషే |

ఆనందైక రసావ బోధలహరీ విధ్వస్త సర్వోర్మయే సర్వత్ర ప్రథమాన ముగ్ధమహసే తస్మై పరస్మై నమః ||

15) సేవా హేవాకి దేవాసుర నరనికర స్ఫార కోటీర కోటీ కోటివ్యాటీక మానద్యుమణి సమమణి శ్రేణి భావేణికానామ్ |

రాజన్నీరాజనశ్రీసుఖచరణనఖద్యోతవిద్యోతమానః శ్రేయః స్థేయః స దేయాన్మమ విమలదృశో బంధురం సింధురాస్యః ||

16) ఏతేన ప్రకట రహస్య మంత్రమ లాగర్భేణ స్ఫుటతర సంవిదా స్తవేన |

యః స్తౌతి ప్రచురతరం మహాగణేశం తస్యేయం భవతి వశంవదా త్రిలోకీ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యవర్య- శ్రీరాఘవచైతన్య విరచితం శ్రీ మహా గణపతి స్తోత్రం సంపూర్ణం ||…

Leave a Reply

%d bloggers like this: