Home Bhakthi Vaalmiki Ramayanam – 55

Vaalmiki Ramayanam – 55

0
Vaalmiki Ramayanam – 55
Vaalmiki Ramayanam -76
Vaalmiki Ramayanam – 55
తీక్ష్ణ కామాస్తు గంధర్వాః స్తీక్ష్ణ కోపా భుజంగమాః |
మృగాణాం తు భయం తీక్ష్ణం తతస్తీక్ష్ణక్షుధా వయమ్ ||
గంధర్వులకి కామం ఎక్కువ. పాములకి కోపం ఎక్కువ. మృగములకు భయం ఎక్కువ. పక్షులకి ఆకలి ఎక్కువ. అందుకని నాకు ఆకలి ఎక్కువగా ఉండేది.
కాని వెళ్ళి తిందామంటే నాకు రెక్కలు లేవు. నా కొడుకైన సుతార్ష్వుడు రోజూ వెళ్ళి ఆహారము తీసుకోచ్చేవాడు. ఒకనాడు ఆహారము తీసుకురావడానికి వెళ్ళిన నా కొడుకు ఎంతసేపటికీ వెనక్కి రాలేదు.
కడుపు నకనకలాడుతూ నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇంతలో ఒట్టి చేతులతో నా కొడుకు వచ్చాడు. అది చూసిన నాకు కోపం వచ్చి నా కొడుకుని నిందించాను. అప్పుడు సుతార్ష్వుడు అన్నాడు ‘ నాన్నగారు! నా దోషము లేదు.
నేను పొద్దున్నే వెళ్ళి సముద్రములో ఉన్న మహేంద్రగిరి పర్వతం మీద కూర్చొని సముద్ర జలాలలోకి చూస్తున్నాను. ఏదన్నా పెద్ద ప్రాణి కనపడగానే తీసుకొచ్చి మీకు పెడదామనుకున్నాను. Vaalmiki Ramayanam – 55
ఇంతలో ఆకాశములో నల్లటి స్వరూపముతో ఉన్న రాక్షసుడు, మెడలో తెల్లటి ముత్యాలహారం వేసుకొని, తెల్లటి బట్ట కట్టుకొని వెళుతున్నాడు. మేఘం మీద మెరుపు మెరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక స్త్రీ అతని చేతులలో తన్నుకుంటున్నది.
హ రామ! హ లక్ష్మణా! అని అరుస్తున్నది. నేను వాడిని చూసి మంచి ఆహారము దొరికింది అనుకున్నాను. వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించి ‘ మహానుభావా ! నాకు దారి విడిచిపెట్టమని ‘ అన్నాడు.
ఎంతటివాడైన అలా బ్రతిమాలుతు సామముతో మాట్లాడితే ఇంగిత జ్ఞానము ఉన్నవాడెవడు అటువంటివాడిని ధిక్కరించకూడదు కదా! అందుకని నేను వాడిని వదిలిపెట్టేశాను.
కాని వాడు వెళ్ళిపోగానే ఆకాశంలో దేవగణాలు, ఋషిగణాలు నా దగ్గరికి వచ్చి ‘ అదృష్టవంతుడివిరా బ్రతికిపోయావు. వాడి పేరు రావణాసురుడు దుర్మార్గుడు చాలా బలవంతుడు. వాడికి విశేషమైన వరములు ఉన్నాయ ‘ ని చెప్పి వెళ్ళారు.
ఈ విషయాన్ని నా కొడుకు చెప్పడము వల్ల నాకు సీతమ్మ గురించి తెలిసింది. సీతమ్మని రావణాసురుడు అపహరించి లంకకి తీసుకువెళ్ళాడు.
నేను వింధ్యపర్వత శిఖరం మీద రెక్కలు కాలిపోయి పడినప్పుడు ఆరురోజుల పాటు స్పృహ లేకుండా ఉన్నాను తరువాత తెలివొచ్చింది. నా తమ్ముడు ఎటో ఎగిరిపోయాడు నాకేమో రెక్కలు కాలిపోయాయి.
అందుకని ఆ పర్వతం మీద నుండి కిందకి దూకి మరణిద్దాము అనుకున్నాను. ఇంతలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మా ఇద్దరికీ రెక్కలు ఉన్న రోజుల్లో నేను నా తమ్ముడు కామరూపులము కాబట్టి మనుష్యరూపాన్ని పొందేవాళ్ళము.
అక్కడ ఉండేటటువంటి నిశాకరమహర్షి పాదములకు నమస్కారము చేస్తుండేవాళ్ళము. ఒక్కసారి ఆ మహర్షి పాదములకు నమస్కరించి ప్రాణములు విడిచిపెడదాము అనుకొని మెల్లగా డేకుతూ ఆ మహర్షి ఉండే ఆశ్రమానికి వచ్చాను.
అప్పుడా మహర్షి స్నానం చేసి వెళుతుంటే ఎలా ఉన్నది అంటే అభిషేకము చెయ్యబడ్డ బ్రహ్మగారు వెళుతున్నట్టు ఉన్నారు. బ్రహ్మగారి చుట్టూ ప్రాణులన్నీ ఎలా చేరుతాయో అలా నిశాకర మహర్షి స్నానం చేసి వెళుతుంటే ఆయన చుట్టూ ఎలుగుబంట్లు, పులులు, సింహాలు, పాములు చేరి ఉన్నాయి.
ఆయన లోపలికి వెళ్ళగానే ఆ మృగములన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. ఆయన బయటకి వచ్చి నన్ను చూసి ‘ నిన్ను చాలాకాలం నుండి చూస్తున్నాను, నువ్వు నీ తమ్ముడు వచ్చి నాకు నమస్కారం చేసేవారు కదా! నువ్వు రెక్కలు కాలిపోయి ఇలా ఉన్నావేంటి ‘ అని అడిగారు.
అప్పుడు నేను జరిగిన కథంతా చెప్పాను. అప్పుడాయన అన్నారు ‘ సంపాతి! బెంగ పెట్టుకోకు, భవిష్యత్తులో నీ వల్ల ఒక మహత్కార్యము జరగవలసి ఉన్నది. నువ్వు కొంతకాలానికి సీతాపహరణాన్ని చూస్తావు. సీతమ్మని అన్వేషిస్తూ వానరులు వస్తారు. వాళ్ళకి నువ్వు మాట సాయము చెయ్యి. Vaalmiki Ramayanam – 55
నేను నీకు అభయం ఇస్తున్నాను. అలా చేస్తే నీ కాలిపోయిన రెక్కలు మళ్ళీ వస్తాయి. నాకు కూడా రామలక్ష్మణులను చూడాలని ఉన్నది. అంతకాలము ఈ శరీరములో ఉండాలని నాకు లేదు. ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేద్దాము అనుకుంటున్నాను. నువ్వుఈ కొండమీదే వేచి ఉండు.
నీకు ఇంకొక విషయం చెబుతాను సీతమ్మని అపహరించిన తరువాత ఆమెని వశం చేసుకుందామని రావణాసురుడు తన అంతఃపురం చూపిస్తాడు. దివ్యమైన భోజనము పెడతాడు.
ఆ తల్లి కన్నెత్తి కూడా చూడదు ఒక మెతుకు ముట్టదు. ఆ తల్లికోసం దేవేంద్రుడు ప్రతి రోజూ దేవతలుకూడా చూడనటువంటి దివ్యమైన పాయసాన్ని పంపిస్తాడు. సీతమ్మ ఆ పాయసాన్ని తినదు.
ఆమె పైన ఉన్న పాయసాన్ని తీసి ఈ భూమండలంలో ఎక్కడైనా సరే రామలక్ష్మణులు బతికుంటే, ఈ పాయసం వారికి చెందుగాక! ఒకవేళ రామలక్ష్మణులు శరీరాలని విడిచిపెట్టి ఉంటే ఉర్ధలోకములలో ఉన్నవాళ్ళకి ఈ పాయసం చెందుగాక! అని భూమి మీద పైన ఉన్న పాయసాన్ని పెడుతుంది.
ఆ సీతమ్మ తిన్న అన్నం రావణుడు పెట్టినది కాదు. ఈ విషయాన్ని ఆ వానరులు వచ్చాక వాళ్ళకి చెప్పు ‘ అని ఆనాడు నిశాకర మహర్షి నాకు చెప్పారు. అందుకని కొన్ని వేల సంవత్సరముల నుండి ఇలా బ్రతికి ఉన్నాను.
తస్య త్వేవం బ్రువాణస్య సంపాతైర్వానరైః సహ ||
ఉత్పేతతుస్తదా పక్షౌ సమక్షం వన చారిణామ్ ||
సంపాతి ఈ మాటలని వానరాలకి చెప్పగానే కాలిపోయిన ఆయన రెక్కలు మళ్ళి పుట్టాయి. అప్పుడాయన తన ఎర్రటి రెక్కలని అటూ ఇటూ ఊపి చూసుకున్నాడు. ఆనందముతో ఆ సంపాతి ఆకాశములోకి ఎగిరిపోయాడు.
ఇంక అక్కడున్న వానరాలకి ఇది చూడగానే చాలా సంతోషము వేసి సముద్రాన్ని దాటుదామని వాళ్ళందరూ కలిసి సముద్రముయొక్క ఉత్తరతీరానికి చేరుకున్నారు.
Vaalmiki Ramayanam - 55
Vaalmiki Ramayanam – 55
అప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారు ” ఈ నూరుయోజనముల సముద్రాన్ని దాటి ఆవలి ఒడ్డుకి వెళ్ళగలిగినవాడు ఎవడు? మిగిలిన వానరజాతికి ఎవడు ప్రాణప్రదానం చెయ్యగలిగినవాడు.
ఈ సముద్రము దగ్గర నిలబడిపోయిన వానరములు సంతోషముగా తిరిగి వెళ్ళి తమ భార్యాపిల్లలని చూసేటట్టు చెయ్యగలిగినవాడు ఎవడు? ఎవరివల్ల ఈ కార్యం జరుగుతుంది? అంతటి సమర్ధుడు ఎవరు? ” అని అడిగారు.
శరభుడు లేచి నేను ముప్పై యోజనములు వెళతాను అన్నాడు. ఋషభుడు నలభై, గంధమాదనుడు యాభై, మైందుడు అరవై, ద్వివిదుడు డబ్భై, సుషేణుడు ఎనభై అన్నాడు.
అప్పుడు జాంబవంతుడు లేచి అన్నాడు ” నేను యవ్వనములో ఉన్నప్పుడు చాలా బలంగా ఉండేవాడిని. పరమేశ్వరుడు త్రివిక్రమావతారంతో(వామన) పెరిగిపోతుంటే నేను ఆయనకి ఇరవైఒక్క సార్లు ప్రదక్షిణ చేశాను.
కాని ఇప్పుడు నేను ముసలివాడినయిపోయాను. నేను ఇప్పుడు తొంభైయోజనములు ఎగరగలను ” అన్నాడు.
అప్పుడు అంగదుడు అన్నాడు ” నేను నూరు యోజనములు వెళ్ళగలను కాని తిరిగి మళ్ళీ రాలేను ” అన్నాడు.
జాంబవంతుడు ” అయ్యో! అది మహాపాపం. ప్రభువు వెళ్ళి పని చేస్తుంటే ఆయనని సేవించేవారు హాయిగా కూర్చుంటే అది చాలా అసహ్యముగా ఉంటుంది. నువ్వు వెళ్ళకూడదు. నువ్వు మాకు పనిని పురమాయించాలి. Vaalmiki Ramayanam – 55
ఎవరిని పంపాలో నాకు తెలుసు. వాడిని నేను పంపిస్తాను, మీరందరూ చూడండి ” అని ఒక్కడిగా కూర్చున్న హనుమంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ” హనుమా! ఏమి తెలియని వాడిలా ఇలా కూర్చున్నావు? ఒకానొకప్పుడు అప్సరసలలో శ్రేష్టురాలైన పుంజికస్థల అనబడే ఒక అప్సరస శాపవశము చేత కుంజరుడు అనే వానరానికి కుమార్తెగా జన్మించింది.
ఆమెకి అంజనా అని పేరు పెట్టారు. ఆమె నీ తండ్రి అయిన కేసరి యొక్క భార్య. నీ తల్లి కామరూపి అవడము చేత ఒకనాడు మనుష్య రూపము దాల్చి ఒక పర్వత శిఖరం మీద నిలబడింది.
వాయువు ఆమెని చూసి మోహించి తన దీర్ఘమైన బాహువుల చేత గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడు. అప్పుడా తల్లి ‘ ఎవడురా దుర్మార్గుడు నా పాతివ్రత్యాన్ని చెరపచూస్తున్నవాడు ‘ అన్నది.
వాయువు ‘ అమ్మా! బ్రహ్మగారు మా తేజస్సులని వానర స్త్రీలయందు ప్రవేశపెట్టి వానరములను సృష్టించమన్నారు. అందుకని నీ పాతివ్రత్యానికి భంగము కలగకుండా గొప్ప పరాక్రమము ఉన్నవాడు, బుద్ధిమంతుడు, నాతో సమానముగా దూకగలిగినవాడు, ఎగరగలిగినవాడైన పుత్రుడు కేవలము నిన్ను నేను మానసికముగా చూసినంత మాత్రాన నీ కడుపుయందు జన్మించనున్నాడు ‘ అన్నాడు. ఆ కారణం చేత నువ్వు జన్మించావు.
నువ్వు పుట్టగానే ఆకాశములో ఉన్న సూర్యుడిని చూసి తినే ఫలం అనుకొని ఆయనని పట్టుకోబోయావు. సూర్యపథమునకు అడ్డు వస్తున్నావని కోపమొచ్చి ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం పెట్టి కొడితే నీ ఎడమ దవడ సొట్టపడి కింద పడ్డావు.
సొట్టపడ్డ హనుములు కలిగినవాడివి కనుక నిన్ను హనుమని పిలిచారు. నువ్వు అలా పడిపోవడము చేత నీ తండ్రియిన వాయుదేవుడికి కోపం వచ్చి భూమిమీద వీచడము మానేశాడు.
బ్రహ్మగారు పరుగు పరుగున వచ్చి గాలి వీచకపోతే సృష్టి ఆగిపోతుందని ” హనుమా! ఏ అస్త్రము చేత, ఏ శస్త్రము చేత నిన్ను ఎవరూ బంధించలేరు ” అని వరము ఇచ్చారు.
అలాగే ఇంద్రుడు నీకు స్వచ్ఛంద మరణవరము ఇచ్చాడు. నీ అంత నువ్వు సంకల్పము చేసి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి కాని, నిన్ను పడగొట్టగలిగే పురుషుడు ఈ బ్రహ్మాండములో ఎక్కడా ఉండడు.
నేను ఎన్నో సందర్భములలో సముద్రములో ఉన్న పాముల్ని గరుత్మంతుడు తన్నుకుపోతుండగా చూశాను. నీ తండ్రి అయిన వాయుదేవుడు ప్రభంజనుడై వీస్తే పెద్ద పెద్ద చెట్ల యొక్క కొమ్మలని విరిచేస్తాడు.
అటువంటి శక్తిమంతుడైన వాయుదేవుడి కుమారుడవైన నీకు ఆ గమనశక్తి ఉన్నది. గరుత్మంతుడికి ఆ గమనశక్తి ఉన్నది. ఇవ్వాళ కొన్ని కోట్ల వానరముల భవిత, సౌభాగ్యము, ప్రాణములు నీ చేతులలో ఉన్నాయి.
నీ వీర్యమును తేజస్సును పరాక్రమమును ఒక్కసారి పుంజుకో. నూరుయోజనముల సముద్రాన్ని అవలీలగా దాటి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టు. నీ శక్తిని చూపించు ” అన్నాడు.
జాంబవంతుడి మాటలు విన్న హనుమంతుడు మేరుపర్వతము పెరిగినట్టు తన శరీరాన్ని పెంచేశాడు. గుహలో నుండి సింహం ఆవలిస్తూ బయటకి వస్తుంటే దానిని చూసిన ప్రాణులు భయంతో ఎలా నిలబడిపోతాయో అలా అప్పటివరకూ తమతో తిరిగిన హనుమంతుడు అటువంటి స్వరూపాన్ని పొంది ఒక్కసారి ఆవలించి బాహువులని పైకి ఎత్తి ఒక్కసారి విదిల్చి భూమి మీద కొట్టేసరికి వానరములన్నీ భయపడిపోతూ శ్రీమహావిష్ణువు దర్శనమయితే ఎలా నిలబడతారో అలా హనుమంతుడిని చూసి అంజలి ఘటించి నిలబడిపోయారు. Vaalmiki Ramayanam – 55
హనుమంతుడు అక్కడ ఉన్న వృద్ధులైన వానరములకు నమస్కరించి ” నా తండ్రి వాయుదేవుడు, ఆయన అగ్నిదేవుడి యొక్క సఖుడు. వాయుదేవుడు ఎటువంటి గమనంతో వెళతాడో నేను అటువంటి గమనంతో వెళతాను. నేను వెళుతున్నప్పుడు నాకు అడ్డొచ్చిన ఏ ప్రాణినైనా నా వక్షస్థలముతో గుద్ది చంపేస్తాను.
పర్వతాలని చూర్ణం చేస్తాను, సముద్రాల్ని కలయ తిప్పుతాను. నా బాహువుల శక్తి చేత ఈ సముద్రాన్ని తిరగ తోడుతాను. నూరు యోజనములే కాదు పదివేల యోజనములైనా సరే కొన్నివేల మార్లు అటువైపు నుండి ఇటువైపుకి వెళతాను.
సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగా భూమినుండి ఆకాశంలోకి వెళతాను, సూర్యుడి సమీపంలో నిలబడి నమస్కారము చేస్తాను. సూర్యుడు అస్తమించడానికి పశ్చిమ దిక్కుకి వెళుతుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి వస్తాను. గరుత్మంతుడు సముద్రం మీద తిరుగుతుండగా ఆయనకి కొన్ని వేలసార్లు ప్రదక్షిణము చేస్తాను.
ఇక్కడనుండి లేచి దక్షిణదిక్కున ఉన్న సముద్రాన్ని ముట్టుకుంటాను. రావణాసురుడిని కొట్టి చంపేస్తాను. లేదా లంకని పెళ్ళగించి చేతితో పట్టి సముద్రానికి ఈవలి ఒడ్డుకి తీసుకువచ్చి రాముడి పాదాల దగ్గర పడేస్తాను.
ఇక నా పరాక్రమము ముందు నిలబడగలిగినవాడు లేడు. బ్రహ్మగారు, దేవేంద్రుడు చెరొక ఆసనము మీద కుర్చూని మధ్య ఆసనంలో అమృతాన్ని పెడితే ఇద్దరి మధ్యలోకి వెళ్ళి, చెరొక చేతితో ఇద్దరినీ అడ్డగించి అమృతాన్ని తీసుకురాగలను. ఈ భూమి నన్ను తట్టుకోలేకపోతున్నది అందుకని మహేంద్రగిరిపర్వతము మీదనుంచి బయలుదేరతాను ” అన్నాడు.
హనుమంతుడు ఆ మహేంద్రగిరి పర్వతాన్ని ఎక్కుతుంటే అక్కడున్న గంధర్వులు, విద్యాధరులు ఎగిరి పారిపోయారు. అనిలకుమారుడి పదఘట్టనకి ఆ పర్వతం కంపించిపోయింది. చెట్లు నేలరాలిపోయాయి. మృగములన్నీ దిక్కులు పట్టి పారిపోయాయి. హనుమంతుడిని చూసిన వానరాలు “
మహానుభావా! ఋషుల యొక్క ఆశీర్వచనము చేత, గురువుల యొక్క ఆశీర్వచనము చేత, దేవతల యొక్క ప్రభావము చేత ఏ విధమైన ప్రతిబంధకము లేకుండా నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటి సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి తిరిగి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావా ! అని ఒంటి పాదం మీద నిలబడి ఉంటాము. Vaalmiki Ramayanam – 55
ఇన్ని కోట్ల వానరములకు ప్రాణము పెట్టిన వాడిగా కీర్తి గడించెదవుగాక. నీకోసం పుణ్య కర్మలను చేస్తూ ఇక్కడ నిలబడి ఉంటాము ” అన్నారు. హనుమంతుడు మానసిక ఉత్సాహమును పొంది లంకా పట్టణాన్ని మనస్సుతో చేరిపోయి ఉన్నాడు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: