Home Bhakthi Vaalmiki Ramayanam – 51

Vaalmiki Ramayanam – 51

0
Vaalmiki Ramayanam – 51
Vaalmiki Ramayanam -76
Vaalmiki Ramayanam – 51
న త్వాత్మానమ్ అహం శోచే న తారాం న చ బాంధవాన్ |
యథా పుత్రం గుణశ్రేష్ఠమ్ అంగదం కనకాంగదమ్ ||
కిందపడిపోయిన వాలి ” రామా ! నేను నా ప్రాణములు పోతున్నాయని బాధపడడం లేదు. తార గురించి విలపించడము లేదు. కాని నా ప్రియాతిప్రియమైన కుమారుడు అంగదుడు సుఖాలకి అలవాటుపడి బతికినవాడు ఈ ఒక్క కొడుకు భవిష్యత్తు ఏమవుతుందా ! అని బెంగపడుతున్నాను. నా కొడుకు యొక్క శ్రేయస్సుని, అభివృద్ధిని నువ్వే సర్వకాలముల యందు చూడాలి ” అన్నాడు.
రాముడు ” దండించవలసిన నేరము ఏదన్నా ఒకటి చేయబడినప్పుడు ఆ దండనని అవతలి వ్యక్తి ప్రభుత్వం నుంచి కాని, రాజు నుండి కాని పొందితే వాడి పాపం అక్కడితో పోతుంది.
ఒకవేళ దండన పొందకపోతే ఆ పాపం ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉంటుంది. వాలి నువ్వు అదృష్టవంతుడివి. నువ్వు చేసిన మహా పాపానికి శిక్ష అనుభవించిప్పుడే నీయందు ఉన్న దోషము పోయింది.
నువ్వు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాక స్వర్గలోకాన్ని పొందడానికి నీకెటువంటి ప్రతిబంధకము ఉండదు. అంగదుడు నిన్ను ఎలా చూసేవాడో నీ తరవాత సుగ్రీవుడియందు, నాయందు అలాగే ఉంటాడు. Vaalmiki Ramayanam – 51
పినతండ్రివల్ల నీ కుమారుడికి సమస్య వస్తుందని అనుకోవద్దు. నీ బిడ్డని తండ్రిగా కాపాడడానికి నేను ఉన్నాను ” అన్నాడు.
వాలి కిందపడిపోయి ఉండడం వల్ల చుట్టూ ఉన్న వానరాలు పరుగులు తీశాయి.
జరుగుతున్న ఈ గందరగోళం విన్న తార బయటకి వచ్చి ” మీరందరూ ఇలా ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు? ” అని అడిగింది.
వానరములు ” రాముడికి, వాలికి యుద్ధం జరిగింది.
వాలి పెద్ద పెద్ద చెట్లని, పర్వతాలని తీసుకొచ్చి రాముడి మీదకి విసిరాడు. ఇంద్రుడి చేతిలో ఉన్న వజ్రాయుధమువంటి బాణములతో రాముడు ఆ చెట్లని, పర్వతాలని కొట్టేసాడు. ఆ యుద్ధంలో ఆఖరున రాముడు వాలిమీద బాణమేసి కొట్టాడు. నీ కొడుకుని రక్షించుకో పారిపో ” అన్నారు. ( ఇదే లోకం యొక్క పోకడ గొంతు మారుతున్న కొద్దీ నిజం అంతర్ధానమవుతుంది. )
తార ” భర్తపోయిన తరువాత నాకెందుకు ఈ రాజ్యము, ఈ కొడుకు ” అని వాలి దగ్గరికి పరిగెత్తి వాలితో ” నేను నీకు చెప్పిన మాటలు నువ్వు వినక ఈ పరిస్థితిని తెచ్చుకున్నావు.
సుగ్రీవుడి భార్యని అపహరించి తెచ్చావు. కామమునకు లొంగావు ” అని చెప్పి కొన ఊపిరితో ఉన్న వాలిని చూసి విలపించింది. తండ్రి మరణిస్తున్నాడని అంగదుడు నేల మీద పడి భోరున ఏడుస్తున్నాడు.
వాలి సుగ్రీవుడితో ” సుగ్రీవా! నా దోషాలని లెక్కపెట్టకు. కాలం బలవత్తరమైన స్వరూపముతో తన ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి నా బుద్ధిని మొహపెట్టి నీతో నాకు వైరం వచ్చేటట్టు చేసింది. Vaalmiki Ramayanam – 51
ఈ ఫలితాన్ని అనుభవించడము కోసమని నీ నుండి నన్ను దూరం చేసింది. అన్నదమ్ములమైన మనిద్దరము కలిసి ఏకాకాలమునందు సుఖం అనుభవించేటట్టు భగవంతుడు రాయలేదు.
Vaalmiki Ramayanam - 51
Vaalmiki Ramayanam – 51
నేను వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసన్నమయ్యింది. నీకు ఒక్క మాట చెపుతాను ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా విను. అంగదుడు నాకు ఒక్కడే కొడుకు. వాడు ఇవ్వాళ నాకోసం భూమి మీద పడి కొట్టుకుంటున్నాడు.
వాడు సుఖములలో పెరిగాడు. కష్టాలు తెలియవు. నేను వెళ్ళిపోయాక వాడికి సుఖాలు ఉండవు. నీ దగ్గర, పిన్ని దగ్గర ఎలా ఉండాలో వాడికి తెలియదు. తార బ్రతుకుతుందో లేదో నాకు తెలియదు. నా కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూడు.
వాడికి నువ్వే రక్షకుడివి. తారకి ఒక గొప్ప శక్తి ఉన్నది. ఎప్పుడైనా ఒక గొప్ప ఉత్పాతము వస్తే అప్పుడు మనం ఏమిచెయ్యాలో నిర్ణయించుకోలేని స్థితిలో సూక్ష్మ బుద్ధితో ఆలోచించి చెప్పగలిగిన ప్రజ్ఞ తార సొత్తు.
ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే తార సహాయము తీసుకో. నువ్వు ఎప్పుడైనా కాని రాముడిని అవమానించినా రాముడి పని చెయ్యడములో ఆలస్యము చేసినా నేను వెళ్ళిన మార్గములో నువ్వు కూడా వచ్చేస్తావు జాగ్రత్తగా ఉండు.
నాయనా ! నా తండ్రయిన మహేంద్రుడు ఇచ్చిన మాల నా మెడలో ఉన్నది. నా ప్రాణం వెళ్ళిపోతే ఈ శరీరము శవం అయిపోతుంది. అప్పుడీ మాల అపవిత్రమవుతుంది. ఈ మాల జయాన్ని తీసుకొస్తుంది అందుకని నీకు ఇస్తున్నాను తీసుకో ” అని ఆ మాలని సుగ్రీవుడికి ఇచ్చి ప్రాణములను వదిలేశాడు.
తార” ఎప్పుడూ నీ నోటివెంట ఒక మాట వచ్చేది. ‘ సుగ్రీవుడా! వాడిని చితక్కొట్టేస్తాను ‘ అనేవాడివి చూసావా! విధి ఎలా ఉంటుందో ఇవ్వాళ ఆ సుగ్రీవుడు నిన్ను కొట్టేశాడు.
ఒంట్లో బలం ఉందని లేచింది మొదలు సంధ్యావందనానికి నాలుగు సముద్రాలు దూకావు. ఇంటికొచ్చి మళ్ళీ ఎవరినో కొట్టడానికి వెళ్ళేవాడివి.
నీతో యుద్ధం చేసిన ఎందరో వీరులని ఇలా భూమి మీద పడుకోపెట్టావు. ఇవ్వాళ నువ్వు కూడా అలా పడుకున్నావు. శూరుడన్న వాడికి పిల్లని ఇస్తే, ఆమెకి హఠాత్తుగా వైధవ్యం వస్తుంది. అందుకని శూరుడికి ఎవరూ పిల్లని ఇవ్వద్దు.
పతిహీనా తు యా నారీ కామం భవతు పుత్రిణీ |
ధన ధాన్యైః సంపూర్ణాఽపి విధవేత్యుచ్యతే జనైః ||
మాటవినే కొడుకులు ఎంతమంది ఉన్నా అపారమైన ఐశ్వర్యము ఉన్నా నేను గొప్ప పండితురాలినైనా నువ్వు వెళ్ళిపోవడము వల్ల లోకం నన్ను చూడగానే మాత్రం విధవ అనే అంటుంది ” అన్నది. Vaalmiki Ramayanam – 51
సుగ్రీవుడు రాముడితో ” నువ్వు చేసిన ప్రతిజ్ఞకి అనుగుణముగా వాలిని సంహరించావు. అన్నని చంపమని నేను నిన్ను అడిగాను. నేను దుర్మార్గుడిని.
ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది నేను ఎంత అకృత్యం చేశానో అని. అన్నయ్య బతికి ఉన్నంతకాలం అన్నయ్య పెట్టిన కష్టాలు తట్టుకోలేక అన్నయ్య పొతే బాగుండు పొతే బాగుండు అని నిన్ను తీసుకొచ్చి బాణం వెయ్యమన్నాను. అన్నయ్య భూమి మీద పడిపోయాక అన్నయ్య అంటే ఏమిటో నాకు అర్ధం అవుతున్నది.
నేను వాలి మీదకి యుద్ధానికి వెళితే నన్ను కొట్టి ఇంకొక్క గుద్దు గుద్దితే నేను చచ్చిపోతాను అన్నంతగా అలిసిపోయాక ‘ ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి పని చెయ్యకే, పో ‘ అని వెళ్ళిపోయేవాడు. కాని నన్ను చంపేవాడు కాదు.
ఒకతల్లి బిడ్డలమని నన్ను ఎన్నడూ వాలి చంపలేదు. నేను చచ్చిపోతానని వాలి నన్ను అన్నిసార్లు వదిలేశాడు. నేను వాలిని చంపించేసాను. నీతో వాలిని చంపమని చెప్పినప్పుడు నాకు ఈ బాధ తెలియలేదు. జరిగినప్పుడు తెలుస్తుంది. అందుకని నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు.
పెద్ద చెట్టు కొమ్మని విరిచి తీసుకొచ్చి దానితో నన్ను కొట్టి ఇంక నేను ఆ దెబ్బలు తట్టుకోలేక పడిపోతే, ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి తప్పు పనులు చెయ్యకు పో ‘ అనేవాడు.
ఇవ్వాళ నన్ను అలా అనే అన్నయ్య ఎక్కడినుంచి వస్తాడు? ఇక నేను ఉండను. నేను అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతాను. రామా ! మిగిలిన ఈ వానరులు నీకు సీతాన్వేషణలో సహాయం చేస్తారు ” అన్నాడు.
సుగ్రీవుడు అలా ఏడుస్తుంటే చూడలేక రాముడు ఏడిచాడు. తార వాలిని కౌగలించుకొని ఏడుద్దామంటే రాముడి బాణం వాలి గుండెలకి గుచ్చుకొని ఉన్నది. నలుడు వచ్చి ఆ బాణాన్ని తీసేసాడు.
తార భర్త యొక్క శరీరం దగ్గర ఏడిచి రాముడి దగ్గరికి వచ్చి ” రామా ! నీగురించి ఊహించడం ఎవరి శక్యం కాదు. నువ్వు అపారమైన కీర్తికి నిలయమైన వాడివి.
భూమికి ఎంత ఓర్పు ఉన్నదో నీకు అంత ఓర్పు ఉన్నది. నువ్వు విశాలమైన నేత్రములు కలిగినటువంటివాడివి. నీ చేతిలో పట్టుకున్న కోదండము నీ అవయవముల అందమైన పొందిక దానిలో ఉన్న కాంతి చూసిన తరువాత నువ్వు అందరివంటి మనుష్యుడవి కావని నేను గుర్తించాను. ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్ప దానం, భార్యా దానం. నేను లేకపోతే వాలి అక్కడ కూడా సంతోషాన్ని పొందలేడు.
అందుకని వాలిని ఏ బాణంతో కొట్టావో నన్ను కూడా ఆ బాణంతో కొట్టు. నేనూ వాలి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ” అన్నది.
రాముడు ” నువ్వు అలా శోకించకూడదమ్మా కాలం అనేది ఒక బలమైన స్వరూపము. Vaalmiki Ramayanam – 51
అది పుణ్యపాపాలకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ వాలి శరీరం ఇలా పడి ఉండగా మీరందరు ఇలా మాట్లాడకూడదు. జరగవలసిన క్రతువుని చూడండి ” అన్నాడు. వాలి శరీరాన్ని అగ్నికి ఆహుతి చేశారు.
తదనంతరం సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు మొదలైన వానరములు రాముడి దగ్గర కూర్చున్నారు. హనుమంతుడు ” ఇంతగొప్ప రాజ్యాన్ని సుగ్రీవుడు పొందేట్టుగా నువ్వు అనుగ్రహించావు.
నువ్వు ఒక్కసారి కిష్కిందా నగరానికి వస్తే నీకు అనేకమైన రత్నములను బహూకరించి నీ పాదములకు నమస్కరించి సుగ్రీవుడు కృతకృత్యుడు అవుతాడు ” అని అన్నాడు.
రాముడు ” పదునాలుగు సంవత్సరములు తండ్రికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారము అరణ్యములో ఉంటాను. నేను గ్రామంలో కాని, నగరంలో కాని ప్రవేశించి నిద్రపోను.
పెద్దవాడైన వాలి యొక్క కొడుకైన అంగదుడు యోగ్యుడు. మీరు అతనికి యువరాజ పట్టాభిషేకము, సుగ్రీవుడికి రాజ్య పట్టాభిషేకము చెయ్యండి. మీరందరు సంతోషముగా కిష్కిందలో ఉండండి.
ఈ వర్షాకాలములో రావణుడిని వెతుకుతూ వెళ్ళడము కష్టం. సుగ్రీవా! పట్టాభిషేకము చేసుకొని నాలుగు నెలలు యదేచ్ఛగా సుఖాలు అనుభవించు. కొండల మీద తిరిగి ఎన్నాళ్ళ నుంచో కష్టపడ్డావు.
కార్తీకమాసం వచినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో. అంతవరకు నేను ఊరి బయట ప్రస్రవణ పర్వత గుహలో ఉంటాను ” అని చెప్పి సుగ్రీవుడిని పంపించాడు. Vaalmiki Ramayanam – 51
కిష్కిందకి వెళ్ళాక సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకము చేశారు. సుగ్రీవుడు మళ్ళీ తారని పొందాడు. అలా తార, రుమలతో బయట వర్షాలు పడుతుండగా సుగ్రీవుడు ఆనందముగా కాలం గడపసాగాడు.

Leave a Reply

%d bloggers like this: